logo

INNOVE projektid

INNOVE projektidinnove_logo

Projekti tutvustus: Vastavalt määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” meetmele Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine, tegevusele nr 1.2.1 „Õpetajate koolitus“ taotles Retla-Kabala Kool toetust kooli liitumist toetavaks meeskonnakoolituseks. Toetus antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikust arendavast õpikäsitlusest.

Projekti toetab: Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik

Rakendusüksus: Sihtasutus Innove

Projekti nimi: Retla-Kabala Kooli liitumist toetav meeskonnakoolitus (2014-2020.1.02.16-0232)

Projekti eesmärk: luua meeskonnana toimiv kaasaegne organisatsioonikultuur, mis arendaks loovat ning ettevõtlikku õpikäsitlust.

Projekti tegevused: Näeme õpetajate digipäedevuste arendamises üht meie kooli arenguvõimalust kaasaegse õpikeskonna ja ladusamalt toimiva organisatsiooni kujundamisel.

Selleks soovime  tutvustada oma õpetajaskonnale õppetöö korraldust Eestis tunnustatud digikultuuriga  koolide  (Konguta Kool, Tabivere Põhikool) näidete varal. Kavandatud ühine õppekäik ning ühisseminar koolitaja Jaanus Kanguri eestvedamisel liidaks meeskonda ja toetaks kooli arengut läbi ühiselt õpitu ning kogetu.

Projekti periood: 22.08.2016-28.12.2016

Projekti kogumaksumus: 3 404,35 eurot sh struktuuritoetus 3 404,35 eurot

Täpsem info taotlusvooru kohta Innove kodulehelt

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/arendusprojektid-ja-koolitused

Toetatud projektid ja toetuste summad

http://www.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/Muu/meeskonnakoolitused_toetusesaajad(2).pdf