Meie koolist

Hoolekogu

10. aprill 2018 nr 161

Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu muutmine

 

22. oktoobril 2017 moodustus haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus kohaliku omavalitsuse üksus Türi vald. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS)  § 92 lõike 2 alusel on uus omavalitsusüksust ühinenud omavalitsusüksuste ühinemise üldõigusjärglane.

ETHS § 141 lõike 11  alusel kehtivad ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid. ETHS § 141 lõikest 43 tulenevalt tegutseb haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu üle viidud hallatav asutus kuni asutuse uue põhimääruse kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruse järgi.

Türi Vallavalitsuse 28. novembri 2017 korraldusega nr 313 „2017/2018. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“ kinnitas Türi Vallavalitsus 2017/2018. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu. Türi Vallavolikogu muutis 29. märtsi 2018 otsusega nr 24 „Retla-Kabala Kooli ning Väätsa Lasteaia Paikäpp hoolekogudesse Türi valla esindajate määramine“ Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitatud Türi valla esindajat.

Arvestades eelmärgitut, on korraldus antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“  § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3 ning § 86 lõike 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5, § 73 lõigete 1 ja 2 ning lõike 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3, Türi Vallavolikogu 24. märtsi 2015 määruse nr 5 „Retla-Kabala Kooli põhimäärus“ § 38 lõigete 2 ja 7 ning Türi Vallavalitsuse 28. detsembri 2010 määruse nr 9 „Türi valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja töökord“ § 9 lõike 3 ja § 10 lõike 6 alusel, arvestades Türi Vallavalitsuse 28. novembri 2017 korralduse nr 313 „2017/2018. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“ andmiseks esitatud asjaolusid.

 

1. Muuta 2017/2018. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu kinnitatud koosseisu ning  kinnitada hoolekogu koosseis pärast Türi valda esindava isiku muutumist alljärgnevalt:

1) Rainer Hanschmidt - Retla-Kabala Kooli Oisu lasteaia Linnupesa rühma lastevanemate esindaja;

2) Monika Kell - Retla-Kabala Kooli Oisu lasteaia Naerulinnu rühma lastevanemate esindaja;

3) Merit Oss - Retla-Kabala Kooli Kabala lasteaia noorema rühma lastevanemate esindaja;

4) Kairi Laane - Retla-Kabala Kooli Kabala lasteaia vanema rühma lastevanemate esindaja,

5) Krista Marrandi - Retla-Kabala Kooli Oisu õppekoha kooliastme lastevanemate esindaja:

6) Maive Mikola - Retla-Kabala Kooli  Oisu õppekoha kooliastme lastevanemate esindaja;

7) Harri Paju - Retla-Kabala Kooli Kabala õppekoha kooliastme lastevanemate esindaja;

8) Kairi Tarius - Retla-Kabala Kooli Kabala õppekoha kooliastme lastevanemate esindaja;

9) Sille Varul - Retla-Kabala Kooli Oisu lasteaia õpetajate esindaja;

10) Külli Huopolainen - Retla-Kabala Kooli Kabala lasteaia õpetajate esindaja;

11) Ülle Valge – Retla-Kabala Kooli Oisu õppekoha kooliastme õpetajate esindaja;

12) Aili Roosa - Retla-Kabala Kooli Kabala õppekoha kooliastme õpetajate esindaja;

13) Oliver Veimer - õpilasesinduse esindaja;

14) Heli Martin – Türi valla esindaja.

 

2. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

 

3. Tunnistada Türi Vallavalitsuse 28. novembri 2017 korraldus nr 313 „2017/2018. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“ kehtetuks.

Elari Hiis                                                            Lii Laanemets

asevallavanem                                                    vallasekretär

 

Hoolekogu muutus failina