Meie koolist

Hoolekogu

18. detsember 2018 nr 462

2018/2019. õppeaastaks

Retla-Kabala Kooli hoolekogu

koosseisu         kinnitamine

22. oktoobril 2017 moodustus haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena Käru valla,  Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus kohaliku omavalitsuse üksus Türi vald, Türi vald on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 92 lõike 2 alusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla üldõigusjärglane. ETHS § 141 lõike 12 alusel viidi haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena pärast uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustumist ametiasutuste hallatavad asutused üle moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu. ETHS § 141 lõike 42 kohaselt tegutseb haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu üle viidud hallatav asutus kuni asutuse uue põhimääruse kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruse järgi.

Arvestades eelmärgitut, on korraldus antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2018 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ja § 73 lõigete 1, 2 ja 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3 ja § 24 lõike 2,  Türi Vallavolikogu 24. märtsi 2015 määruse nr 5 „Retla-Kabala Kooli põhimäärus“ § 38 lõigete 2 ja 5, Türi Vallavalitsuse 13. novembri 2018 määruse nr 13 „Türi valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“  § 10 lõike 3 ning Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2018  otsuse nr 24 “Retla-Kabala Kooli ning Väätsa Lasteaia Paikäpp hoolekogudesse Türi valla esindajate määramine“ punkti 1 alusel ning lähtudes Retla-Kabala Kooli direktori kirjalikust ettepanekust (registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 10. detsembril 2018 nr 13-2.2/4533).

 

1. Kinnitada 2018/2019. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Rainer Hanschmidt – Oisu tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

2) Monika Kell – Oisu tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

3) Marve Kadastik – Kabala tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

4) Kairi Laane – Kabala tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

5) Kersti Kangur –põhikooli lastevanemate esindaja;

6) Maive Mikola – põhikooli lastevanemate esindaja;

7) Reelika Rass – põhikooli lastevanemate esindaja;

8) Monika Reinberg – põhikooli lastevanemate esindaja;

9) Ülle Valge – põhikooli õpetajate esindaja;

10) Aili Roosa – põhikooli õpetajate esindaja;

11) Anneli Raitar – lasteaia õpetajate esindaja;

12) Külli Huopolainen – lasteaia õpetajate esindaja;

13) Oliver Veimer – õpilaste esindaja;

14) Heli Martin – Türi valla esindaja.

 

2. Korralduse punktis 1 märgitud koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamisest hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

 

Pipi-Liis Siemann

vallavanem

 

 

Lii Laanemets

vallasekretär

 

Hoolekogu määrus PDF failina